หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 - The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region V - โทร 0 5392 1942 - 3 อีเมล์: cccm5@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบพิมพ์ศาล
การขอปล่อยชั่วคราว(การยื่นประกันตัวต่อศาล)
ประกาศ
ระเบียบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
  1. ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจับ หมายค้น ผัดฟ้อง ฝากขัง และปล่อยชั่วคราวแทน
  2. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
  3. พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ.2560
  4. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
  5. ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
  6. แนวทางการปฏิบัติราชการระหว่างศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 กับศาลชั้นต้นที่อยู่ในเขต
  7. แผนผังการดำเนินคดีอาญาระบบไต่สวนในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรม “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” โดย ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๓ – ๔ และคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และภาควิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น ๓๒๒ คน และให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ เรื่อง บทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และนายมีชัย เตชาชาญ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ เรื่อง วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการใช้กฎหมายเชิงปฏิบัติในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
อ่านข่าว : 114 | 19 กุมภาพันธ์ 2561 11:00
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา และนางอภิญญ์ ดีผดุง ผู้ตรวจราชการสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าพบ นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว และเข้าตรวจรับพัสดุการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว (Electronic monitoring)
อ่านข่าว : 91 | 19 กุมภาพันธ์ 2561 10:58
เมื่อวันที่ ๓ – ๕ และ ๘ - ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ได้จัดส่งเจ้าพนักงานคดีและนิติกรในสังกัดศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริต เขต ๕ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เป็นการดำเนินการภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามดำริของท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ เรื่อง “เทคนิคในการรวบรวมพยานหลักฐานและการจัดทำสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ”
อ่านข่าว : 138 | 15 มกราคม 2561 09:43
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ มอบหมายให้นายมีชัย เตชาชาญ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ นายอรรถวุฒิ สุวรรณมงคล เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในการนี้ นายมีชัย เตชาชาญ รองอธิบดีฯ ได้บรรยายในหัวข้อ “ปัญหาข้อขัดข้องของศาลชั้นต้นที่อยู่ในเขตเกี่ยวกับการออกหมายจับ หมายค้น ผัดฟ้อง ฝากขัง และปล่อยชั่วคราวแทนศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕”
อ่านข่าว : 121 | 27 ธันวาคม 2560 09:04

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรม “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” โดย ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๓ – ๔ และคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และภาควิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น ๓๒๒ คน และให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ เรื่อง บทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และนายมีชัย เตชาชาญ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ เรื่อง วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการใช้กฎหมายเชิงปฏิบัติในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

114

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา และนางอภิญญ์ ดีผดุง ผู้ตรวจราชการสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าพบ นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว และเข้าตรวจรับพัสดุการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว (Electronic monitoring)

91