หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 - The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region V - โทร 0 5392 1942 - 3 อีเมล์: cccm5@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบพิมพ์ศาล
การขอปล่อยชั่วคราว(การยื่นประกันตัวต่อศาล)
ประกาศ
ระเบียบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
  1. ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจับ หมายค้น ผัดฟ้อง ฝากขัง และปล่อยชั่วคราวแทน
  2. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
  3. พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ.2560
  4. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
  5. ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
  6. แนวทางการปฏิบัติราชการระหว่างศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 กับศาลชั้นต้นที่อยู่ในเขต
  7. แผนผังการดำเนินคดีอาญาระบบไต่สวนในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๓ – ๕ และ ๘ - ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ได้จัดส่งเจ้าพนักงานคดีและนิติกรในสังกัดศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริต เขต ๕ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เป็นการดำเนินการภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามดำริของท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ เรื่อง “เทคนิคในการรวบรวมพยานหลักฐานและการจัดทำสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ”
อ่านข่าว : 19 | 15 มกราคม 2561 09:43
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ มอบหมายให้นายมีชัย เตชาชาญ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ นายอรรถวุฒิ สุวรรณมงคล เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในการนี้ นายมีชัย เตชาชาญ รองอธิบดีฯ ได้บรรยายในหัวข้อ “ปัญหาข้อขัดข้องของศาลชั้นต้นที่อยู่ในเขตเกี่ยวกับการออกหมายจับ หมายค้น ผัดฟ้อง ฝากขัง และปล่อยชั่วคราวแทนศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕”
อ่านข่าว : 39 | 27 ธันวาคม 2560 09:04

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๓ – ๕ และ ๘ - ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ได้จัดส่งเจ้าพนักงานคดีและนิติกรในสังกัดศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริต เขต ๕ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เป็นการดำเนินการภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามดำริของท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ เรื่อง “เทคนิคในการรวบรวมพยานหลักฐานและการจัดทำสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ”

19

อ่านข่าว